7 February 2023
PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีให้กับนักศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความพร้อมในการแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน