18 August 2022
PR

PEAK ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบริษัทฟินเทค และบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด,บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (WorkpointTODAY) และ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดย PEAK เป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้รับเกียรติลงนามพัฒนาความร่วมมือกับคณะฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่

  • การร่วมผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
  • การร่วมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับนักศึกษา
  • การร่วมสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในรูปแบบการปฏิบัติงานจริง
  • การร่วมสนับสนุนโครงการวิชาการในรูปแบบต่างๆ

การร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี .PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรง