5 October 2022
BLOG_PEAK_ศัพย์บัญชี-หมวด-งบการเงิน-ปก

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – งบการเงิน

อยู่ในช่วงเดือน 5 เดือน 6 แบบนี้ นักบัญชี และสำนักงานบัญชี ยังคงเร่งปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้!หมวด – งบการเงิน” เป็นการรวบรวมศัพท์บัญชีที่จะทำให้คนทำบัญชี หรือคนที่กำลังศึกษาการทำบัญชีได้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางบัญชีมากยิ่งขึ้น

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน หรือ Income Statement คือรายงานแสดงผลประกอบการของบริษัท ประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้เห็นกำไรสุทธิหรือการขาดทุนสุทธิในแต่ละงวดบัญชี โดยอาจแบ่งตามงบกำไรขาดทุน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีก็ได้

สมการคำนวณงบกำไรขาดทุน

รายได้ – ต้นทุนสินค้า – ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ดอกเบี้ยจ่าย - ภาษี = กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)   

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ Balance Sheet เรียกสั้นๆว่า ‘งบดุล’ คือ รายงานแสดงข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยเงินสด, ลูกหนี้การค้า, สินค้าคงคลัง, และที่ดิน/ อาคาร/ เครื่องจักร รวมไปถึงรายการหนี้สิน และส่วนกำไรของเจ้าของบริษัท ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

สมการคำนวณงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ของกิจการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน ของใช้สำนักงาน เป็นต้น

หนี้สิน หมายถึง ภาระทางการเงินของบริษัท ที่อาจส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพย์ในอนาคต ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น และหนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสินทรัพย์ของกิจการ เมื่อมีการหักหนี้สินออกเรียบร้อยแล้ว

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด หรือ Statement of Cash Flow คือรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดรับและจ่ายของกิจการ โดยจะแสดงแยกกลุ่มกิจกรรม เป็นการรับจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน, การลงทุน และการจัดหาเงินทุนของกิจการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. งบกระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากการสร้างรายได้ของกิจการ

2. งบกระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน หมายถึง กระแสเงินสดที่ได้มาการได้มาและขายไปของทรัพย์สินระยะยาวและเงินลงทุนของกิจการ

3. งบกระแสเงินสดกิจกรรมการจัดหา หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการองค์กร

งบทดลอง

งบทดลอง หรือ Trial Balance คือรายงานสรุปข้อมูลยอดคงเหลือของบัญชีทุกหมวดในกิจการ โดยครอบคลุมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่

ซึ่งจํานวนเงินรวมของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจํานวนเงินรวม ของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต

รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย คือรายงานรายเดือนที่สรุปข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่กิจการได้ออกให้ลูกค้า และรายงานสรุปข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่กิจการได้รับจากคู่ค้า โดยทั้ง 2 รายงานจะใช้ประกอบการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในแบบ ภ.พ.30 ที่กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ชำระให้กรมสรรพากร

ทั้งนี้ กิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี