29 May 2023
PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่ จักรพงษภูวนารถ ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพิ่มศักยภาพนักศึกษา สร้างนักบัญชียุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะนำไปเสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต่อไป PEAK เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งนั้นคือรากฐานสำคัญของประเทศ PEAK พร้อมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาว่าที่บัญชีในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ถ่ายทอดความรู้แก่คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดการพัฒนาทักษะว่าที่นักบัญชียุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึกให้แก่คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น .นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการทำ Workshop และทดสอบ PEAK …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานให้กับน้องๆ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมแนะนำตำแหน่งงานให้กับน้องๆ นักศึกษา ในกิจกรรม 88 STARTUP JOBS FAIR For All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS ณ …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในรายวิชา AC314 Accounting Information Systemโดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบัญชีไปพัฒนาการทำงานในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PR

ครั้งแรกของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตแห่งยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติเป็นอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดการเรียนรู้แบบดิจิทัลแก่นิสิตและนักศึกษาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดย PEAK ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบการทำงานที่ช่วยให้การทำบัญชีมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ว่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า”

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียนรู้ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำไปสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยคุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี

.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาภาควิชาบัญชีให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

PR

PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่สุดแห่งการแข่งขันสำนักงานบัญชี รอบชิงชนะเลิศ

จบไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยความประทับใจ สำหรับกิจกรรม PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีได้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจในหัวข้อ “แผนธุรกิจเปลี่ยนสำนักงานบัญชีสู่ยุคดิจิทัล” ชิงรางวัลแพ็กเกจการตลาดมูลค่ารวม 320,000 บาท โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมผลตอบรับที่ดีเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบตัดสินต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและวิชาชีพบัญชีให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล .PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Tranformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ …