20 October 2021

โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร

โปรแกรมบัญชี(Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โปรแกรมบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภทและรายงานต่างๆ ส่วนกิจการผลิตจะมีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมาคือระบบการผลิต ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปโปรแกรมบัญชีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ 2. เพื่อการประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ การควบคุม 3. เพื่อจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ โปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร …

5 อาการที่กำลังบ่งบอกว่า… คุณควรจ้างสำนักงานบัญชีปิดงบได้แล้ว

เช็กด่วน! หากร่างกายของคุณกำลังมีอาการแปลก ๆ เกิดขึ้น อย่าเพิ่งมองข้ามเด็ดขาด เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรบางอย่างที่คุณต้องเร่งแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป…ใจเย็น ๆ ก่อน นี่ไม่ใช่บทความข้อแนะนำจากแพทย์ หรือขายยารักษาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นบทความของนักบัญชี หรือเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังโดนร่างกายชูป้ายประท้วงให้จ้างสำนักงานบัญชีมาจัดการเรื่องการเงิน และปิดงบต่าง ๆ โดยด่วน  สำนักงานบัญชีคืออะไร? สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี และภาษี รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ โดยสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจะได้รับการหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ …

วิธีป้องกันลดการเกิดออฟฟิศซินโดรมของนักบัญชี

ออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และนักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน จึงมักประสบปัญหาจากอาการดังกล่าว วันนี้ PEAK จึงหาวิธีป้องกันรวมถึงการรักษา เพื่อให้การทำงานของนักบัญชีเป็นไรอย่างราบรื่นและสุขภาพดี

TFRS คืออะไร สำคัญอย่างไรกับนักบัญชี ?

TFRS เป็นศัพท์ที่คุ้นหูในวงการวิชาชีพบัญชี เป็นคำที่ใช้แพร่หลายทั้งในบริษัททั่วไปและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TFRSคืออะไร ใครเป็นผู้จัดทำ กระบวนการจัดทำเป็นอย่างไร TFRSที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร เรามาติดตามกัน

ความลับ…ที่ไม่ลับของโปรแกรมบัญชี จะช่วยทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นถึง 2 เท่า!

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างองค์กรเพิ่มจำนวนบุคลากร และเนื้องานให้เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นได้ มีหลายสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้น “การทำบัญชี” ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ การทำบัญชีเป็นสิ่งที่สามารถนำมาวัดผลในเรื่องนี้ได้แทบจะ 100% อย่ามองข้ามเด็ดขาด PEAK เตือนแล้วนะ!

ทำไมนักบัญชีต้องอบรมเก็บชั่วโมงCPD ?

อาชีพนักบัญชีนอกจากจะต้องทำบัญชีและยื่นภาษีแล้ว ในแต่ละปีนักบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีของแต่ละกิจการต้องเข้าอบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี หรือที่เรียกกันว่าเก็บชั่วโมงCPD CPD ย่อมาจากคำว่า Continuing Professional Development หมายถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มพูนความรู้และอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับนักบัญชี

อาชีพ”ที่ปรึกษาภาษี”คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ?

ปัจจุบันมาตรการทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ การวางแผนภาษีที่ดี นอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี อีกทั้งหลายธุรกิจประสบปัญหาจากการจัดการทางด้านภาษี ทำให้การชำระภาษีล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับทางภาษีในมูลค่าสูง การมีที่ปรึกษาทางภาษีจึงเป็นกลยุทธที่สำคัญในการจัดการปัญหาด้านภาษีหรือเพื่อการวางแผนทางภาษีให้กับองค์กร

ตำแหน่งต่างๆในสายงานบัญชี มีอะไรบ้าง?

งานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินและภาษี เพื่อสรุปเป็นรายงานงบการเงิน การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน หรือการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในขององค์กร ในการนำเสนอข้อมูลผลประกอบการและฐานะทางการเงินขององค์กรรวมทั้งการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ทำให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆรวมทั้งนโยบายที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

ปิดงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของธุรกิจ

งบการเงินคือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการในแต่ละงวดบัญชี รายงานงบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในแต่ละปีกิจการต้องทำการปิดงบการเงินให้ได้รายงานเพื่อนำส่งหน่วยราชการตามกฎหมาย การปิดงบการเงินคืออะไร ความหมายของการปิดงบการเงิน การปิดงบการเงิน คือการจัดการเพื่อให้ได้งบการเงินเมื่อถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รอบระยะเวลาบัญชีหมายถึงช่วงเวลาที่กิจการทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นภายในงวดเวลาหรือรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ไม่เกิน 1 ปี จะเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม เหมือนปีปฏิทินหรือไม่ก็ได้ ส่วนใหญ่กิจการกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตามปีปฏิทินเช่น รอบบัญชี …

ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษีคืออะไร

โดยทั่วไปบริษัทคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีจากรายได้หักด้วยรายจ่าย แต่ในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี กิจการต้องนำรายจ่ายที่กรมสรรพากร