5 December 2020

5 เหตุผลที่คนทำธุรกิจหันมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน โปรแกรมสำเร็จรูปมีส่วนช่วยในการทำบัญชีของธุรกิจ โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

การปิดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีและภาษี จำเป็นต้องมีนักบัญชีลงนามรับรองงบการเงินและรายงานภาษีประจำปีตามกฎหมาย การจ้างสำนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญ

แจกแบบฟอร์มสมุดบัญชีรายวันทั่วไป

สมุดบัญชีรายวัน คือสมุดบัญชีที่ใช้จดรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการขาย-ซื้อ รายการรับเงิน-จ่ายเงิน ซึ่งผู้ประกอบการSMEs มีหน้าที่จัดทำ

อย่าเพิ่งกู้เงินทำธุรกิจ ถ้ายังทำบัญชีไม่เป็น

การทำบัญชี คือ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างมีระบบ การบันทึกตัวเลขทางบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้องทำให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขในงบการเงิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของธุรกิจ

ทำไมคนธุรกิจยุคใหม่ถึงใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

โปรแกรมจัดการออเดอร์ช่วยคนขายของออนไลน์อย่างไร

ทุกวันนี้การขายของทางออนไลน์กำลังเติบโตและได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยมีการลงทุนที่ไม่สูง และไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วโลกได้

การกระทบยอดธนาคารคืออะไร

การกระทบยอดธนาคาร เป็นการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่ จะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น

วิธีส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing

การส่งงบการเงินเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท ที่จะต้องส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเดือน 5 หลังจากวันที่ปิดรอบปีบัญชี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

สูตรการคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ของระบบ PEAKค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน)  เมื่อได้ตัวเลขค่าเสื่อมราคา/วัน จะนำ x จำนวนจำนวนวันของเดือน จะเป็นค่าเสื่อมราคาของเดือนๆนั้น ซึ่งตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมทางทีมงานขอแบ่งเป็น 2 กรณีกรณีที่ 1 กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมากรณีที่ 2 กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา …

ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

การที่เราใช้บริการโปรแกรมบัญชี ทำบัญชี, ออกเอกสารซื้อ-ขาย, บันทึกรายการบัญชี หรือทำทุกอย่างเองได้ ก็ยังจำเป็นต้องจัดจ้างนักบัญชี หรือสำนักงานบัญชี