14 June 2021

การจ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลจัดการเรื่องบัญชีกันมากขึ้น สำหรับการจ้างสำนักงานบัญชีมีข้อดีต่อกิจการหลายประการ ดังนี้

ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เมื่อบริษัทประกอบการมาได้ในระยะหนึ่ง การดำเนินการด้วยทุนจดทะเบียนเมื่อเริ่มจัดตั้งบริษัทอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือเมื่อกิจการมีการเติบโตขึ้นต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือเป็นการขายหุ้นเพิ่มให้กับนักลงทุนรายใหม่ ทุนจดทะเบียนบริษัทมีมูลค่าสูงดีอย่างไร การเพิ่มทุนทำให้ทุนจดทะเบียนมีมูลค่าสูงขึ้นมีข้อดีดังต่อไปนี้ 1. นำเงินทุนมาใช้ในการขยายกิจการ เพื่อหวังผลการเติบโตของยอดขายและการเพิ่มขึ้นของกำไรในอนาคตและทำให้กิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นด้วย 2. สภาพคล่องของกิจการดีขึ้น เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทำให้กระแสเงินสดเป็นบวก 3. กิจการสามารถนำเงินทุนมาจ่ายชำระหนี้ และช่วยลดการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้เงิน ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 4. ธุรกิจมีความน่าเชื่อในสายตาของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เพราะการเพิ่มทุนแสดงให้เห็นโอกาสในการขยายตัวและการเติบโตของกิจการ 5. ในกรณีที่กิจการมีขาดทุนสะสม การเพิ่มทุนจะช่วยล้างยอดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ …

วิธีการรับมือเมื่อกรมสรรพากรเชิญพบ

การทำธุรกิจย่อมมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีประเด็นทางภาษีที่กรมสรรรพากรต้องการคำชี้แจงจากผู้ประกอบการ จะมีจดหมายแจ้งมาเพื่อขอเชิญผู้ประกอบการเข้าพบ

นิติบุคคลยื่นภาษีครั้งแรกอย่างไร

เมื่อผู้ประกอบการนิติบุคคลดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองซึ่งระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วิธีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(จดVAT)

เมื่อผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรภายใน 30 วัน

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) แล้วดียังไง

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก

บริษัทขาดทุนต้องยื่นภาษีไหม

โดยทั่วไปเจ้าของกิจการมักเข้าใจว่าเมื่อกิจการมีผลขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี ทำให้ผู้ประกอบการวางแผนภาษีด้วยการทำให้ผลประกอบการของกิจการขาดทุน

ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียนต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อกิจการบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจมาในระยะหนึ่ง มีความประสงค์ต้องการย้ายที่อยู่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มีขั้นตอนดังนี้

เงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้บางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี อันเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้