20 October 2021
แบ่งรับชำระเงินหลายครั้ง

แบ่งรับชำระเงินหลายครั้ง (Receipt & Invoice) (R018)

ในการบันทึกการรับชำระเงินหลายครั้งจากใบแจ้งหนี้ใบเดียว ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงินดังกล่าว จากการรับชำระเงินหลายครั้ง (ลูกค้าแบ่งชำระเงิน) ตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนนี้เริ่มจากการสร้างเอกสารรับเงินก่อน >รายรับ>ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้>กดสร้าง>เมื่อเรากดสร้างแล้ว ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร,วันครบกำหนด,สินค้า/บริการ,บัญชี,จำนวน,ราคา,เมื่อสร้างรายละเอียดเสร็จให้กดอนุมัติรายการ

หรืออาจจะเพิ่มเงื่อนไขการชำระเงินที่แบ่งเป็นครั้งๆได้ เช่น
ชำระครั้งที่ 1 : 30%
ชำระครั้งที่ 2 : 40%
ชำระครั้งที่ 3 : 30%


ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนนี้เป็นการใส่รายละเอียดการรับชำระเงินในแต่ละครั้งว่าเรารับเท่าไร (ในกรณีเป็นการรับชำระสองครั้ง) ให้เราใส่เข้าไปช่องที่หนึ่งว่าเรารับจำนวนเท่าไร (ไม่เต็มจำนวน) แล้วกดรับชำระเงิน (ในการรับชำระเงินครั้งแรกแนะนำให้บันทึกไว้ก่อน)


ขั้นตอนที่ 3
เป็นการรับชำระเงินครั้งที่สอง ให้เรากรอกรายละเอียดวันที่ที่เรารับชำระเงิน แล้วก็กดรับชำระเงิน (ในขั้นตอนที่2 และ3 สามารถสั่งพิมพ์เอกสารเป็นครั้งๆได้เลย)

เมื่อเราทำรายการรับชำระเงินครบแล้วให้กดออกใบเสร็จ เราสามารถออกได้ทั้งแบบที่ละครั้งและออกแบบรวมก็ได้เช่นกัน เมื่อกดออกใบเสร็จแล้ว ให้เรากดอนุมัติรายการ(ก่อนที่เราจะอนุมัติรายการแนะนำให้พิมพ์เอกสารไว้ เพราะถ้าหากอนุมัติรายการแล้วจะไม่สามารถกลับมาพิมพ์เอกสารได้ ถ้าเราอนุมัติรายการไปแล้ว แล้วต้องการแก้ไขเราจะต้อง Void เอกสารออกไปอย่างเดียว)

รายการที่เราอนุมัติแล้วจะเป็นดังนี้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK