20 January 2022
บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ถูกลูกค้าหักไว้

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ถูกลูกค้าหักไว้ (Retention deposit) (R047)

สำหรับธุรกิจงานก่อสร้างหรือธุรกิจอื่นที่กิจการถูกหักเงินประกันผลงานจากลูกค้าเอาไว้ ในส่วนเงินประกันผลงาน คือ สินทรัพย์ในทางบัญชี ซึ่งเป็นฝั่งลูกหนี้ ในการบันทึกเงินประกันผงานที่กิจการถูกหักไว้จึงต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด เพิ่ม  

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสร้างผังบัญชีเรียบร้อย ให้ทำการสร้างเอกสาร หากเอกสารมีการใบแจ้งหนี้ไว้แล้วให้เข้าไปที่ใบแจ้งเพื่อกดรับชำระ และออกใบเสร็จ ในขั้นตอนการกดรับชำระ ให้เลือกเพิ่มช่องทางการชำระเงิน โดยเลือกจากบัญชีที่เราสร้างไว้ คือเงินประกันผลงาน หลังจากน้ันให้กดรับชำระ 

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบเสร็จรับเงินหลังกดรับชำระแล้ว ให้กดออกใบเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับเงินประกันผลงานที่โดนหักไว้ คือ สามารถบันทึกรายการได้โดยการสร้างใบเสร็จรับเงินขึ้นมาใหม่ แล้วเลือกหมวดบัญชี เงินประกันผล เลือกช่องทางการรับเงิน แล้วอนมุัติรายการ

หมายเหตุ กรณีเราหักเงินไว้ ให้ทำรายการคล้ายกันค่ะ เพียงแค่ย้ายฝั่งไปเป็นเจ้าหนี้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK