5 October 2022
PEAK-ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียน-ปก

ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เมื่อบริษัทประกอบการมาได้ในระยะหนึ่ง การดำเนินการด้วยทุนจดทะเบียนเมื่อเริ่มจัดตั้งบริษัทอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือเมื่อกิจการมีการเติบโตขึ้นต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือเป็นการขายหุ้นเพิ่มให้กับนักลงทุนรายใหม่

ทุนจดทะเบียนบริษัทมีมูลค่าสูงดีอย่างไร

การเพิ่มทุนทำให้ทุนจดทะเบียนมีมูลค่าสูงขึ้นมีข้อดีดังต่อไปนี้

1. นำเงินทุนมาใช้ในการขยายกิจการ เพื่อหวังผลการเติบโตของยอดขายและการเพิ่มขึ้นของกำไรในอนาคตและทำให้กิจการมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นด้วย

2. สภาพคล่องของกิจการดีขึ้น เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทำให้กระแสเงินสดเป็นบวก

3. กิจการสามารถนำเงินทุนมาจ่ายชำระหนี้ และช่วยลดการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้เงิน ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง

4. ธุรกิจมีความน่าเชื่อในสายตาของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เพราะการเพิ่มทุนแสดงให้เห็นโอกาสในการขยายตัวและการเติบโตของกิจการ

5. ในกรณีที่กิจการมีขาดทุนสะสม การเพิ่มทุนจะช่วยล้างยอดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้นและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2. ดำเนินการจัดประชมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุน โดยที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยการเพิ่มทุนต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิม

3. บริษัทจัดทำคำขอจดทะเบียนโดยจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (บอจ.1)
3.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3.4 หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ
3.5 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
3.6 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ

4. ทำการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติที่ประชุม

ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจข้อดี และขั้นตอนของการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามการดำเนินการในการจัดทำคำขอจดทะเบียนและยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนค่อนข้างมีความยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการ การใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานในการเพิ่มทุนได้อย่างครบถ้วน จะช่วยประหยัดเวลาและลดภาระความยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการเมื่อเทียบกับค่าบริการที่ต้องจ่าย และ PEAK ก็มีบริการแนะนำสำนักงานบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือดูแลงานบัญชีของกิจการ

ติดต่อหาสำนักงานบัญชี คลิก https://peakaccount.com/accounting-service

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK