21 March 2023
วิธีบันทึกเงินให้กู้ยืมเงิน

วิธีบันทึกเงินให้กู้ยืมเงิน (E041)

กรณีที่กิจการให้พนักงานหรือกรรมการกู้ยืมเงิน  สามารถบันทึกได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก สร้าง 

ขั้นตอนที่ 2

ระบุรายละเอียด
     ลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน     >> ใส่ชื่อพนักงานหรือบุคคลที่กู้ยืมเงิน
     วันที่ออก                 >> ระบุวันที่จ่ายเงินให้กู้ยืม
     บัญชี                       >> ระบุผังบัญชีที่ต้องการ
     ภาษี                       >> ระบุเป็นแบบไม่มีภาษี
     ช่องทางชำระเงิน   >> ระบุวันที่และธนาคาร ที่ได้ทำการจ่ายเงินออกไป เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกร่างหรืออนุมัติรายการ

     ตัวอย่าง วันที่ 16/03/2020 ได้ให้เงินกู้ยืมกับ กรรมการ  50,000 บาท เเละจ่ายด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จะบันทึกได้ตามตัวอย่างด้านล่าง


เมื่อได้รับชำระเงินกู้ยืม
จะสามารถบันทึกได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่ เมนู รายรับ > ใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายรับ > คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 2

ระบุรายละเอียด
     ผู้ขาย/ผู้รับเงิน   >> ใส่ชื่อพนักงานหรือกรรมการที่ให้กู้ยืมเงิน
     วันที่ออก             >> ระบุวันที่ที่ได้รับคืนเงิน
     เอกสารเลขที่      >> หากไม่มีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงตัวอักษรของใบเสร็จรับเงินเป็น RT  ให้เปลี่ยนตัวอักษรจาก RT เป็นตัวอักษรอื่น เช่น OO MT เป็นต้น เพื่อเวลาพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินจะได้พบข้อแตกต่าง ระหว่างรายได้กับรายการที่ประยุกต์ใช้
     บัญชี                   >> ระบุผังบัญชีที่ต้องการ
     ภาษี                    >> ระบุเป็นแบบไม่มีภาษี
     รับชำระเงิน        >> ระบุวันที่และธนาคารที่ทำการได้รับเงิน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกร่างหรืออนุมัติรายการ

     จากตัวอย่าง วันที่ 20/03/2020 ได้รับเงินที่ให้กรรมการกู้ยืม ยอด 2,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ย 190 บาท โดยรับชำระเงินด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จะบันทึกได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

หมายเหตุ : การรับชำระได้รับเงินคืนจะบันทึกจะบันทึกรับเงินไปเรื่อยๆ จนกว่าเงินต้นจะครบ และต้องบันทึกผังบัญชีเดียวกันกับตอนที่บันทึกให้เงินกู้ยืมไป 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK