15 May 2021
ธุรกิจควรปรับตัวยังไงให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Digital Transformation เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงบริการหรือธุรกิจ โดยการแทนที่กระบวนการการทำงานแบบเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหม่กว่า ซึ่งเป็นการปรับใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวางรากฐาน การดำเนินธุรกิจ การวางเป้าหมายในอนาคต วัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว 

Digital Transformation มีความสำคัญต่อ SMEs อย่างไร

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีผลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของทางออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอปพลิเคชั่น ดังนั้นถึงเวลาที่ธุรกิจSMEsต้องให้ความสำคัญ มีความเข้าใจเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

การนำ Digital Transformation มาใช้ในธุรกิจSMEs

1. เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ

เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ให้พร้อมกับการก้าวไปสู่ยุดิจิทัล เน้นการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยผ่านนวัตกรรม (Innovation)  ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละแผนกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค

เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจSMEs จึงต้องหาวิธีการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการของุรกิจนั้นๆมากที่สุด นอกเหนือไปจากการแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า(Customer Segmentation) ที่แบ่งลูกค้าตามปัจจัยต่างๆได้แก่ อายุ เพศ พื้นที่ ระดับการศึกษา รายได้

ธุรกิจ SMEs ควรเน้นการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเข้าถึงผู้บริโภค โดยการนำเทคโนโลยีในรูปของซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยในการติดตามข้อมูลพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และความต้องการของลูกค้า การติดตามงานขายและการตรวจสอบงานบริการของลูกค้า เรียกว่าระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งมีเป้าหมายในการเปลี่ยนจากผู้บริโภคให้เป็นลูกค้าตลอดไป

3. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และช่วยผู้ประกอบการ SMEs

เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญต่อองค์กรทุกระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล พร้อมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ จึงเป็นแนวทางในการรองรับรูปแบบการทำงานที่ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Data ช่วยพลิกฟื้นกิจการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ภายในสิ้นปี 2567 ประมาณ 75% ขององค์กรส่วนใหญ่ จะมีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี AI อย่างจริงจัง โดยระบบการจัดการของเทคโนโลยี AI ที่มีเข้ามามีบทบาท จะมีเรื่องของการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่กำหนดเงื่อนไขให้แมชชีนเรียนรู้และแก้ไขเพื่อบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือการเรียนรู้แบบกระจาย (Distributed Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการใช้ Computer Network หรือระบบ Agent-Based ที่ใช้โมเดลเป็นตัวแทนในแบบจำลองและวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อน ซึ่งระบบ AI เหล่านี้จะช่วยให้การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและรวดเร็วอย่างมาก

เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการSMEs จึงต้องตระหนักถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลโดยเฉพาะข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่ต้องมีความถูกต้องและทันต่อการตัดสินใจ การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ที่ดีจึง เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวิเคราะห์และวางแผนของผู้บริหารธุรกิจSMEs มีประสิทธิภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอย่างต่อเนื่อง

PEAK มีระบบ API ที่เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ เช่น KETSHOPweb, ZORT, BentoWeb, wisible และโปรแกรมจัดการสต๊อกและออเดอร์อื่นๆ ทำให้เมื่อมีการออกเอกสารหรือมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะบันทึกข้อมูลทางบัญในบัญชีอัตโนมัติ และที่สำคัญ PEAK มีบริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ทำให้คุณติดตามข้อมูลทางธุรกิจได้ในทันที ช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปตัดสินใจ บริหารจัดการข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์