4 October 2023

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) ในส่วนนี้จะเป็นการได้รับใบเพิ่มหนี้ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่สร้างบน NEW PEAK และจะเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า ซึ่งจะทางโปรแกรมจะนำไปเพิ่มต้นทุนและสินค้าในล็อตสินค้าที่ได้เลือกระบุวันที่ในใบเพิ่มหนี้นั้น

ยกตัวอย่าง การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม)

กิจการมีการซื้อสินค้ากับทางผู้ขายรายหนึ่ง โดยซื้อพัดลม 10 เครื่อง ต่อมาพบว่าผู้ขายให้ส่งพัดลมมา 11 เครื่อง ดังนั้นผู้ขายจึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ เพื่อให้ทางกิจการจ่ายเงินเพิ่มค่าพัดลมอีก 1 เครื่อง โดยในส่วนนี้ทางกิจการไม่ได้บันทึก EXP. ในหน้ารายจ่ายหรือเป็นรายการที่เป็นหนี้คงค้างยกมา โดยในส่วนนี้กิจการไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร EXP. ที่หน้ารายจ่าย โดยสามารถออกใบเพิ่มหนี้โดยตรงได้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าไปออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม)
เข้าที่ รายจ่าย > เลือก รับใบเพิ่มหนี้ > กด + สร้าง

เลือก ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม > กด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกออกรับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม)

> เลือกระบุผู้ติดต่อ ที่ได้รับใบเพิ่มหนี้
> เลือกระบุสาเหตุของการเพิ่มหนี้ รวมถึงใส่คำอธิบายรายการของสาเหตุการเพิ่มหนี้
> เลือก รับสินค้าเพิ่ม จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะถูกเพิ่มด้วย
รูปแบบที่ 2 ไม่รับสินค้าเพิ่ม สินค้าใน Stock จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

> เลือกระบุสินค้า ที่ต้องการเพิ่มหนี้และเพิ่มราคาต้นทุนสินค้า

(ตามตัวอย่างจะเป็นการออกเพิ่มพัดลม 1 เครื่อง)

ขั้นตอนที่ 3 เลือการชำระเงิน
การชำระเงินจะสามารถระบุได้ 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 ชำระเงิน
รูปแบบที่ 2 ตั้งหนี้ไว้ก่อน

ในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 ชำระเงิน

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีรับใบเพิ่มหนี้ กรณี จ่ายชำระเงิน

ตัวอย่าง การบันทึกรับคืนสินค้า ในสต๊อกสินค้าที่บันทึกออกใบเพิ่มหนี้ กรณีรับสินค้าเพิ่ม
สต๊อกสินค้าก็จะบวกเพิ่มมา 1 เครื่องจากการบันทึกใบเพิ่มหนี้ ซึ่งจะเข้าในล็อตตามวันที่บันทึกใบเพิ่มหนี้
หากต้องการให้เข้าล็อตตามวันที่สั่งซื้อสินค้า ให้เลือกวันที่ใบเพิ่มหนี้ตรงกับวันที่สั่งซื้อสินค้าในล็อตนั้นๆ

-จบขั้นตอนการออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร-